ภาพรวมเขต

เขต
จังหวัดที่ติดตั้ง Service เกิน 60 %
จังหวัดที่ติดตั้ง Service ไม่ถึง 60 %
จังหวัดส่งไฟล์คำสั่ง
จังหวัดส่งไฟล์รายงานการประชุม
01 จังหวัด จังหวัด
02 จังหวัด จังหวัด
03 จังหวัด จังหวัด
04 จังหวัด จังหวัด
05 จังหวัด จังหวัด
06 จังหวัด จังหวัด
07 จังหวัด จังหวัด
08 จังหวัด จังหวัด
09 จังหวัด จังหวัด
10 จังหวัด จังหวัด
11 จังหวัด จังหวัด
12 จังหวัด จังหวัด
ร้อยละของจังหวัดที่มีการใช้บริการศูนย์ข้อมูลกลางด้านสุขภาพของประชาชน